De stand van de zorgtechnologie

Actiz bracht recent een mooie verkenning uit van het gebruik van zorgtechnologie in het verpleeghuis. Het is een lezenswaardig document met de stand van zaken, een aantal opvallende feiten en enkele interessante casestudies.

In het rapport maken de opstellers onderscheid tussen ervaren en minder ervaren zorgaanbieders, bij het gebruik van technologie.

  1. Minder ervaren organisaties zetten vaker meer eenvoudige technologie in. Hoewel ingebruikname relatief eenvoudig is, behoeft de borging in de organisatie aandacht [en dus een gestructureerde vorm van beheer – RV].
  2. Minder ervaren zorgorganisaties maken minder gebruik van technologie en hebben vaker een ad hoc benadering ten aanzien van technologie. Meer ervaren organisaties maken meer gebruik van technologie en zetten technologie vaker in vanuit een integrale visie op zorg. Zij zijn op proactieve wijze bezig met technologie.
  3. Minder ervaren organisaties kunnen zich in eerste instantie het beste beperken tot de inzet van functionele technologie*. Op deze manier kunnen zij ervaring opdoen, ontdekken waar hun specifieke uitdagingen liggen en competenties opbouwen. Tegelijkertijd kunnen ze werken aan de ontwikkeling van een langetermijnvisie op zorg en de rol van technologie daarbinnen.
  4. Organisaties zetten technologie vooral in om de kwaliteit van zorg te verbeteren, het welzijn van de cliënt te verhogen en meer eigen regie voor de cliënt mogelijk te maken. In het algemeen is de ervaring van zowel bestuurders, medewerkers als cliënten positief.

Ik kan me helemaal vinden in de zin “Het ontwikkelen van een visie op de inzet van technologie door individuele zorgaanbieders is de basis voor succes. Het is hierbij van belang dat de zorgtechnologie een integraal onderdeel uitmaakt van de visie op zorg en niet losstaat hiervan“. Daarom help ik zorgorganisaties graag bij het opstellen van zo’n visie, een mooi richtpunt voor projecten om tot merkbare verbeteringen te komen.

Technologie in de verpleeghuiszorg (Actiz en Jester)

Er wordt steeds meer zorgtechnologie ingezet in de verpleeghuizen, maar het opschalen ervan is nog een grote uitdaging. Dit blijkt uit een verkenning (mei 2019) in opdracht van het Ministerie van VWS naar de stand van zaken van het gebruik van technologie in de verpleeghuiszorg. Aan de hand van vijf casestudies, een digitale uitvraag en vijf expertsessies zijn de overwegingen, effecten en ervaringen van zorgaanbieders met zorgtechnologie onderzocht. [download het rapport hier]

Andere artikelen:

Zeven vragen

Parttime zorg-CIO

Zorg technologie